Сервис

Сервис

Гаранцијата на машината ќе биде 12 месеци почнувајќи од датумот кога дистрибутерот ќе ја продаде машината на крајниот корисник

Гаранцијата на машината ќе биде обезбедена до крајниот корисник од дистрибутер.Дистрибутерот мора да обезбеди добра услуга за крајниот корисник, да вклучи техничка обука за ракување со машини и сервис за одржување и поправка.

Компанијата Gookma обезбедува техничка поддршка за дистрибутерот.Доколку е потребно, дистрибутерот може да ги испрати своите техничари во Gookma на техничка обука.

Gookma обезбедува брзо снабдување со резервни делови за дистрибутерот.

услуга9